Pripravte sa na vyššie poplatky: Na katastri si už za pár týždňov poriadne priplatíte!

  • Martin Januška podľa Martin Januška
  • pred 4 mesiace
  • 0
BRATISLAVA – Ak si potrebujete na katastri nehnuteľností vybaviť vklad alebo iné žiadosti, tak ak sa dá, neodkladajte to. Od 1. apríla 2024 si totiž na katastri nehnuteľností poriadne priplatíte. Poplatky dvíhajú v niektorých prípadoch takmer o 50 percent a priplatíte si tak o desiatky eur naviac.
Na ďalšom mieste si ľudia priplatia a to už o necelé tri týždne. Nové výšky poplatkov sa upravujú novelou zákona o správnych poplatkoch č. 530/2023 Z. z. Informuje o tom portál Finančný kompas, ktorý prináša súhrný prehľad aktuálnych a nových poplatkov na katastri nehnuteľností.
ÚKON PÔVODNÁ SUMA NOVÁ SUMA
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 66 eur 100 eur
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky 33 eur 50 eur
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – fyzická osoba 9,50 eur 15 eur
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – právnická osoba 165,50 eur 250 eur
Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27 eur 40 eur
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7 eur 10 eur
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 8 eur 12 eur
Splnomocnenie – správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní 266 eur 300 eur
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho ú­zemia 3 eurá 5 eur
Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho ú­zemia 17 eur 25 eur
Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8 eur 12 eur
Finančný kompas dodáva, že ak kupujete nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu, kupujúci a predávajúci by ich nemali pocítiť, keďže sú tieto poplatky zahrnuté v provízi. Otázkou však zostáva, či zvýšenie poplatkov na katastri neprenesú realitné kancelárie do poplatkov za sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľností, aby tieto zvýšené náklady pokryli. V bankách budú tieto poplatky zahrnuté do celkových nákladov spojených s úverom a do výšky ročnej percentuálnej miery nákladov.
Viac o téme: Poplatky,  Kataster nehnuteľností
Zdroj: www.topky.sk

Porovnať ponuky

Porovnaj